Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Program jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

W grudniu 2012 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady realizacji zadań przez beneficjentów Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, wprowadzając szereg korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań, ułatwiających im realizację planowanych zadań.

Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki.

GBP w Klonowej w 2013 r. z programu tego otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej”. Czas realizacji to okres 01.01.2013 r. – 31.10.2014 r.

Cały budżet zadania wynosi 683500 zł, z czego 512000 zł pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny wynosi 171500 zł.